Thông báo về quy định mới

Từ tháng 5, 2014

J.TEST thay đổi các quy định của giấy chứng nhận .

Tổng số điểm có thể đạt được chứng chỉ nếu tất cả bài làm của thí sinh không có điểm( 0 ).

Trước kia quy định trên 20% trong tất cả các phần bài làm. Nhưng từ thời điểm này quy định thay đổi điểm (0) sẽ là điểm liệt trong các phần bài làm.