• Syllabus AD

  Đây là thông tin mới về cấp độ AD ve mới Syllabus AD.

 • Báo cáo gần đây J.TEST

  J.TEST đã được mở tại Việt Nam hơn 2 năm.

  Tại thời điểm này chúng tôi đã liên lạc với tất cả các trường Nhật Ngữ ở Việt Nam và hầu như ở Hà Nội,Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã tới thăm hỏi một số trường để họ có thể hiểu về chúng tôi nhiều hơn.

 • Thông báo về quy định mới

  J.TEST thay đổi các quy định của giấy chứng nhận.

   

  Tổng số điểm có thể đạt được chứng chỉ nếu tất cả bài làm của thí sinh không có điểm( 0 ).

  Trước kia quy định trên 20% trong tất cả các phần bài làm. Nhưng từ thời điểm này quy định thay đổi điểm (0) sẽ là điểm liệt trong các phần bài làm.

Page 3 of 3123